*หากท่านใด ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตหรือกรณีอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สามารถคลิก "ลงทะเบียน"
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป